Sociale udvikling

Sociale kompetencer

Den styrkede pædagogiske læreplan for Selmers Børnehus

Sociale kompetencer er en livslang udvikling, hvor de basale sociale mønstre dannes i barndommen.

Den sociale kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer.

De vigtige elementer i den sociale kompetence er sprog, empati, evne til tilknytning og *sociale færdigheder.

Den sociale kompetence er ”nøglen” til fællesskabet, hvor barnet bl.a. får mulighed for at udfolde sig i leg med andre og at kunne samarbejde om at løse opgaver.

 

Overordnet mål

 • At barnet udvikler forståelse for socialt samspil.
 • At have fokus på barnets sproglige udvikling.
 • At barnet kan indgå i sociale fællesskaber og kunne danne venskaber.
 • *At barnet i fællesskabet lærer de sociale færdigheder: som at have en god omgangstone, at kunne udtrykke følelser, at kunne udvise empati, at kunne vise omsorg, at kunne vise respekt, at kunne forstå andres behov og forskellighed og at kunne løse konflikter.

 

Delmål

 • At vi skaber trygge rammer, hvor alle børn føler sig velkomne.
 • Vi er bevidste om, hvilke fysiske rammer der fremmer muligheden for, at børnene kan danne venskaber. (Se under det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø læreplansmål)
 • At der er voksenstyrede aktiviteter, der har til formål, at give børnene fælles oplevelser, f.eks. ture, kreative aktiviteter, regel og ramme leg, m.v.
 • At barnet lærer at tackle de mange forskellige følelser, der kan opstå i et fællesskab.
 • At barnet får ”redskaber” til konfliktløsning.
 • At der arbejdes med ”Fri for mobberi”.
 • At der laves iagttagelser af samspillet mellem børnene og af det enkelte barn.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

 • At barnet kan indgå i fællesskabet.
 • At barnet udviser hensyn og tolerance i fællesskabet.
 • At barnet kan lege og skabe legerelationer.
 • At barnet har en god omgangstone.
 • At barnet udtrykker glæde ved at se kammerater og efter alder er opmærksom på hinanden og hvem der eksempelvis ikke er der.
 • At barnet kan vente på tur.
 • At barnet kan lytte.
 • At barnet øver sig i at sige til og fra.
 • At barnet kan løse konflikter i en efter barnets alder forventelig udstrækning.
 • At børnene hjælper hinanden i leg og ved praktiske gøremål som f.eks. tage tøj af og på, åbne for vand, samle ting op, trøste hinanden, m.m.
 • At vi som voksne er opmærksomme på de fysiske rum inde og ude, så der er bedst mulig plads til leg, varierede aktiviteter, ro og fordybelse.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

 • At der i dagligdagen er plads til leg.
 • Lege og aktiviteter der kan udvikle barnet forhold til målet.
 • Der arbejdes med ”Fri for mobberi”.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere vi undervejs?    

 • Der skrives i stuens dokumentationsbog.
 • Billeddokumentation.
 • Dialog med forældre og børn.
 • Der evalueres på planlægningsmøder, stuemøder eller personalemøder efter behov.
 • Der udarbejdes matrix og tegn på læringsskema