Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf sognepræsten med kirkebogsføring- og begravelsesmyndighed i Hørsholm Sogn ifølge vores fundats er formand for bestyrelsen.

Der afholdes ordinært ny- eller genvalg til forældrevalgte bestyrelses- og suppleantposter på et årligt forældremøde.

4 af bestyrelsensmedlemmer samt 2 suppleanter, vælges af og blandt forældrene. Det selvsupplerende medlem vælger bestyrelsen.

De 2 suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem, på grund af sygdom eller bortrejse, får længerevarende frafald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleant for den resterende del af den pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Bestyrelsespost Navn
Formand Per Melhof
Næstformand, selvsupplerende medlem Bente Holm Gottlieb
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Christian Rohde
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Rikke Lindhardt
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Thomas P. Blohm
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Julie Sørup Koch
Leder Carina Stausholm Jensen
Souschef Berit Frederiksen
Personalerepræsentant Katrine Güttler

Bestyrelsesformandens beretning, aflagt på forældremødet d. 6. oktober 2020
Det ene år ligner på mange måder det andet. Ser man beretningerne igennem fra de seneste ti år fra Selmers bestyrelse, er der rigtig meget godt, der går igen: Vi har børn, der trives, forældre, der er trygge ved at
aflevere deres børn, vi har et kompetent og engageret personale, og vi har en mere end godt fyldt venteliste. Som formand for bestyrelsen glæder jeg mig også over, at vi har en ansvarlig bestyrelse, der forvalter
de økonomiske, faglige og fysiske rammer efter bedste evne. Selmers Børnehus er også som hus i god
stand, og vi har en forholdsvis fornuftig økonomi.
Men på et bestemt punkt ligner det seneste år ikke de foregående. Selmers har – som hele samfundet i øvrigt – været præget af den Coronaepidemi, som siden marts i år har præget hverdagen i alt for høj grad.
Selmers var – som alle landets øvrige daginstitutioner – lukket helt ned i nogle uger fra midten af marts,
men vi fik, sammen med en række andre institutioner, lov til at åbne igen forholdsvis tidligt, og arbejdet i Selmers har i foreløbig et halvt år været en kæmpe udfordring for alle! Særligt bøvlet har det selvfølgelig i første omgang været for medarbejderne, men alle har ydet deres bidrag til som team at løse opgaven. Omstillingsparatheden har ikke fejlet noget, og modet til at arbejde igennem i skyggen af en pandemi har heller
ikke manglet. Genoplukningen har haft adskillige faser med en lind strøm af skiftende vejledninger, som
lederen og medarbejderne har skullet implementere og tilpasse sig undervejs; ofte med meget kort varsel.
Forældrene har også bakket op om børnene og personalet. De har udvist stor ansvarlighed og accepteret
de ofte bøvlede, men nødvendige tiltag, der har været indført, i tillid til at Selmers søger de bedste løsninger for børnene.
Så afleveringerne og afhentningerne fungerer, børnene trives godt; endda rigtig godt – også i corona-versionen af Selmers Børnehus. Medarbejderne har udvist opfindsomhed og gå-på-mod og fastholdt fokus på
omsorg, tryghed, nærvær, leg og læring for børnene.
Da skolerne ikke kunne modtage nye børn primo maj, fik vi heldigvis mulighed for at stable en Konfirmandstue-gruppe på benene på under en uge, og løsningen var en stor succes.
Samarbejdet med Hørsholm kommune i corona-tiden har også været velfungerende.
Selmers økonomi er mærket af de ændrede vilkår under Corona, der jo desværre så langt fra er til at se en
ende på, men vi håber at blive kompenseret for nogle af de uforudsete merudgifter, året har budt på med
nedlukning og genoplukning på forskellige skærpede vilkår: bemanding, hygiejne etc.
Vi håber, at beretningen næste år ikke vil være omfattende præget af virus!
Men alt er da heldigvis ikke af lave: Hverdagene og temaugerne kører; fyldt med aktivitet. Børnene trives.
Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er godt i gang i samspil med corona-tiltagene. Mia og
Jacob er faglige fyrtårne i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan og har – sammen med Carina –
været på en række kurser i den forbindelse. Jette og Mia skal på fri for mobberi-kursus for de 0-3 årige.
Den bygningsmæssige vedligeholdelse har i det seneste år rummet flere småopgaver, men også større: Vi
har fået nye vinduer og døre, så energiforbrug og indeklima forbedres. Der bliver snart opsat nye markiser,
så den udvendige solafskærmning også bidrager til et godt indeklima. En del af den indvendige belysning
skal opdateres til moderne energibesparende (LED) lys (forventes udført i oktober). Og så er der – og har
været – løbende reparationer på legeplads og hus i øvrigt. Den lange og intensive udeperiode kan tydeligt
ses på sliddet på legepladsen.
På grund af Corona er afstemningen om frugtordning udskudt. Det fungerer lige nu med børnenes egen
personlige madkasser med frugt!
Selmers bestyrelse består af seks personer: Fire bestyrelsesmedlemmer valgt blandt forældrene (to på valg
hvert år) et enkelt eksternt bestyrelsesmedlem (valgt af bestyrelsen, selvsuppleret) og så præsten fra Hørsholm Kirke, som iflg. vedtægterne heller ikke er på valg, men til gengæld får privilegiet at skulle bestride
posten som formand. I år er to medlemmer derfor på valg.
Som formand vil jeg gerne rette en tak til bestyrelse for altid godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen vil gerne takke alle forældre for stor opbakning og velvilje gennem året på de vanskelige vilkår, der
nu har været vores fælles vilkår. Fra bestyrelsen skal der også lyde en stor tak til både leder og medarbejdere for deres aldrig svigtende indsats for det vigtigste: børnene.
Per Melhof, sognepræst og formand for bestyrelsen
6/10 2020

 

Bestyrelsesformandens beretning, aflagt på forældremødet d. 3. oktober 2019

Det er nu ti år siden Selmers Børnehus blev en privat institution. Det kan jeg som bestyrelsesformand roligt skamrose, for beslutningen og det store arbejdet med at skifte fra institution med driftsoverenskomst til privat institution ligger før min tid som formand. Det fornuftige i skiftet var først og fremmest, at mængden af regler, aftaler, forhandlinger og begrænsninger blev færre. Vi kan som privat institution i vidt omfang selv prioritere økonomisk og pædagogisk. Vi er selvfølgelig stadig underlagt en lang række love og regler; bl.a. den nye lov om dagtilbud. Men vi kan fastholde det, der hele vejen igennem har været bestyrelsens prioritet: at være en daginstitution, der prioriterer erfarent og uddannet personale og fornuftige fysiske rammer højt af hensyn til børnenes trivsel. Og da vi bor godt og solidt og til stadighed har haft en fornuftig, men ikke overdådig vedligeholdelsesstandard, så er det hidtil lykkedes at slutte regnskabsårene af med et fornuftigt resultat, der igen gjorde, at vi efterfølgende kunne vedligeholde bygninger og udskifte inventar på legeplads mv. i fornødent omfang.

Sådan fungerer det stadig. Vi har et godt og meget erfarent personale, som børn og forældre og bestyrelse er trygge ved. Vi har også en god og erfaren leder. Uden leder og personale ville livet som bestyrelse være et ganske andet! Vi har også i omverden et godt rygte, hvilket ventelisten tydeligt afspejler.

Siden 2018 har bestyrelsen og ikke mindst personalet haft fokus på implementering af den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan med indførelse af evalueringskultur etc. Vi har undervejs glædeligt kunnet konstatere, at Selmers er godt fremme i feltet på området. Vi havde sidste år også en del – desværre også økonomisk tunge – aktiviteter i forlængelse af den nye GDPR-lovgivning, men også på det område er vi kommet godt på plads. Men siden forældremøde og bestyrelsens beretning på samme tid sidste år og frem til nu har et tilbagevendende, tungt punkt på bestyrelsesmøder – og for personalet i hverdagen – været økonomien: Vi fik i 2019 besparelser på det kommunale tilskud på 2,5%, og vi regner efter de foreløbige udmeldinger med besparelser på næppe under 3% næste år. Samtidig betyder overenskomstresultatet i 2018 øgede lønudgifter frem til og med 2020. Oven i dette kommer, at vores administrationsomkostninger, som vi køber hos LDD, hidtil været momsfritaget. Dette er ændret fra 1. januar 2019, hvorfor vores udgifter til administration er steget med 25%.

Personalet har derfor i 2019 gennemført en række spare øvelser. Der er sparet på medarbejdernes og institutionens kursuskonto, vi har ikke haft udgifter til pladser til studerende, anskaffelse af legepladsredskab til vuggestuen er udskudt, der er (som altid) tilstræbt maksimal udnyttelse af antal pladser og så der ellers en dagligt ekstraordinært stram styring af udgifter. Stor ros til personalet for denne indsats. Spare øvelserne betyder, at de øgede udgifter og det lavere kommunale driftstilskud ikke kommer negativt ud på bundlinjen i det omfang, vi havde frygtet. Men det er selvfølgelig ikke på lang sigt hverken muligt eller holdbart at spare sig vej frem. Vi prioriterer personale, og vi står foran ikke ubetydelige omkostninger på vedligehold; bl.a. skal vi i 2020 udskifte vinduer overalt i huset. Derfor må vi fra 2020 forhøje forældrebetalingen. En vuggestueplads stiger med 262 kr./mdl. og en børnehaveplads med 141 kr.-/mdl. Det er en procentuelt stor stigning, men forældrebetalingen har været uændret i 4 år, og er kun ganske let justeret de seneste ni år, så vi ligger stadig indenfor skiven i sammenligning med øvrige institutioner i området.

Selmers har i år ikke haft markante nyanskaffelser og reparationer (kun mange små og helt nødvendige). Der er vedligeholdelsesarbejder, så der er varme i rørene og varmt vand i hanerne, ny tørretumbler, klapvogn, krybbe etc. Tæpper er udskiftet, ventilationssystem ordnet, helt nødvendig vedligeholdelse på legeplads.

Med til at holde omkostningerne nede og stoltheden oppe er haveaftnerne, hvor vi har god brug for, at der er mange forældre, der melder sig med værktøj og arbejdskraft. Det er en ikke ubetydelig besparelse i

årsregnskabet, at vi ikke har dette havearbejde som ekstern udgift. Haveaftenen er også en social gevinst og børn kan være meget stolte af at vide og fortælle, at det er min mor, der har …

Bestyrelsen skal hvert andet år give forældrene mulighed for at tage stilling til, om der ønskes indførelse af madordning for børnene. I november i år får alle forældre derfor igen brev fra bestyrelsen, hvor vi beder om en tilkendegivelse. Argumenterne for og imod er uændrede. Primært fordi en madordning vil betyde væsentlig omprioritering af husets resurser fra det pædagogisk til andet, anbefaler bestyrelsen også denne gang, at en madordning ikke indføres.

Selmers har en bestyrelse på seks personer: Fire forældrerepræsentanter, et enkelt bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, men er valgt af bestyrelsen (selvsupplerende) og så præsten fra Hørsholm Kirke, som iflg. vedtægterne heller ikke er på valg, men til gengæld får privilegiet at skulle bestride posten som formand. I år forlader et enkelt bestyrelsesmedlem bestyrelsen pga. barns afgang fra institutionen, og yderligere to medlemmer (forældrerepræsentanter) er på valg. Som formand vil jeg gerne rette en tak til bestyrelse for altid godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen vil gerne takke alle forældre for stor opbakning og velvilje gennem året. Mange har bidraget med stort og småt. Tak for det! Fra bestyrelsen skal der også lyde en stor tak til både leder og medarbejdere for en aldrig svigtende indsats for det vigtigste: børnene.

Per Melhof, sognepræst og formand for bestyrelsen

3/10 2019

 

Formandsberetning, aflagt på forældremøde 4. oktober 2018 i Selmers Børnehus

Hovedanliggendet for Selmers Børnehus’ bestyrelse er naturligvis, at Selmers Børnehus kan koncentrere sig om det, der er kerneopgaven: at være en pædagogisk kvalificeret ramme om en tryg og god hverdag for børnene, hvor de kan lege, lære og udvikle sig, og hvor forældrene er trygge ved at betro deres børn, og samtidig at være en god arbejdsplads for personalet. Og det er en opgave, som kan løses! Som fri daginstitution har vi mulighed for at prioritere tid og penge på en sådan måde, at rammerne blive de bedst mulige. Vi har ingen rapportering for rapporteringens skyld, et minimum af ’red tape’ og old public management.

Mulighedsbetingelserne for at løse opgaven er selvfølgelig

1) at bestyrelse og personale løser opgaven i forhold til både forældrenes og tilsynsmyndighedernes tilfredshed

2) at vi har velungerende og vedligeholdte rammer at virke i og

3) at økonomien forvaltes omhyggeligt

I august 2018 har vi haft pædagogisk tilsyn, og den tilsynsrapport, som kom fra kommunen, kan personalet være stolte af. Vi har velfungerende og pædagogisk veltilrettelagte aktiviteter og rutiner, og vi har gode vilkår både inde og ude. Institutionen er i øjenhøjde med børnene. De fysiske rammer er fint vedligeholdte, og vi har en solid økonomi.

De øvrige parametre, som vi hele tiden kan måle funktionsdueligheden på, er

1) Personalets stabilitet. Siden sidst har vi kunnet fejre tre markante jubilæer: Susser har haft 25 års jubilæum, Berit har haft (mere end) 20 års jubilæum, og Mia 10 års jubilæum.

2) Ventelisten er til stadighed og på én gang både glædeligt og skræmmende lang. Det er glædeligt, at så mange gerne vil have deres børn i Selmers, og det er ærgerligt, at så mange står forgæves på listen.

I 2017-18 har vi haft et par større udfordrende opgaver. Den ene var reparation af utæthed i kloaksystemet. Arbejdet er tilendebragt og var ikke meget værre, end vi havde frygtet. Den anden udfordring har vi delt med mange andre offentlige og private aktører: Forvaltningsmæssige konsekvenser af implementeringen af GDPR i maj. Det har taget tid, og det har kostet penge, men vi skulle nu være aldeles lovlydige.

De fleste af bestyrelsens medlemmer har været på bestyrelseskurser i regi af LDD. Vi har en bestyrelse på seks personer: Fire forældrerepræsentanter, et enkelt bestyrelesemedlem, der ikke er på valg, men er valgt af bestyrelsen (selvsupplerende) og så præsten fra Hørsholm Kirke, som iflg. vedtægterne heller ikke er på valg, men til gengæld får privilegiet at skulle bestride posten som formand.

Selmers har i år haft to markante nyanskaffelser (og mange små). Det er nye gynger på legepladsen, og så er det elcykler, der giver en lidt større aktionsradius på udebane.

Bestyrelsen vil gerne takke alle forældre for stor opbakning og velvilje ved arbejdsdage, havedage etc. Mange har bidraget med stort og småt. Tak for det! Fra bestyrelsen skal der også en stor tak til leder og medarbejdere for en aldrig svigtende indsats for det vigtigste: børnene.

Og som formand vil jeg gerne rette en helt særlig tak til bestyrelse for altid godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde.

Per Melhof, sognepræst og formand for bestyrelsen

4/10 2018