Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf sognepræsten med kirkebogsføring- og begravelsesmyndighed i Hørsholm Sogn ifølge vores fundats er formand for bestyrelsen.

Der afholdes ordinært ny- eller genvalg til forældrevalgte bestyrelses- og suppleantposter på et årligt forældremøde.

4 af bestyrelsensmedlemmer samt 2 suppleanter, vælges af og blandt forældrene. Det selvsupplerende medlem vælger bestyrelsen.

De 2 suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem, på grund af sygdom eller bortrejse, får længerevarende frafald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleant for den resterende del af den pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Bestyrelsespost Navn
Formand Andreas Thom
Næstformand, selvsupplerende medlem Bente Holm Gottlieb
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Veronica Barfred
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Kasper Henriksen
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Thomas P. Blohm
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Julie Sørup Koch
Leder Carina Stausholm Jensen
Souschef Berit Frederiksen
Personalerepræsentant Merle Krog

Bestyrelsesformandens beretning, aflagt på forældremødet d. 6. oktober 2021

Pandemien har desværre også præget det seneste år, og alle daginstitutioner har været underlagt en række forskellige Covid-19 restriktioner frem til de sidste ophævelser primo september. Selmers Børnehus har været åben gennem forløbet, men vi er klar over, at de restriktioner, der har været, har været både omskiftelige og i øvrigt en udfordring for både forældre og personale. Børnene har nok været relativt forskånede, men bøvlet har det været. Nu følger Selmers Børnehus Sundhedsstyrelsens almindelige vejledninger. Vi iagttager øget håndhygiejne, og vi har fortsat øget daglig rengøring via rengøringsselskabet, men vi vasker og desinficerer ikke legetøjet dagligt længere.

Alle skal selvfølgelig fortsat holde sig hjemme, hvis de er syge, det giver stadig mening at blive testet for Covid-19 hvis man har symptomer. Retningslinjerne er sendt ud til alle, og de er slået op ved indgangen.

Medarbejderne har gennem hele forløbet ydet en ekstraordinær indsats og udvist stor fleksibilitet, omstillingsparathed, fantasi og ansvarlighed. Ikke blot i forhold til pandemien men også i forhold til børnelivet. Hverdagen har skullet omstilles til nye retningslinjer mange gange over forløbet og medarbejderne har formået at skabe en dagligdag, hvor fokus til stadighed har været på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det enkelte barn er blevet set og mødt, og hverdagen har været præget af leg og udviklende aktiviteter. Selmers Børnehus har fortsat været et aktivt og trygt børnehus igennem en svær tid, og børnenes trivsel har været i højsædet.

Sygdomsforebyggelse

Vi vil gerne forlænge de gode erfaringer med relativt få syge børn. Vi oplevede alle under pandemien, at der var meget mindre sygdom. I kraft af alle forholdsregler, men også i kraft af efterlevelse af at holde børn hjemme ved sygdomstegn. Bestyrelsen bakker op om, at medarbejderne håndhæver, at der ikke passes syge børn i institutionen. Vi har fuld forståelse af, der kan være svært.

Sygdom er ikke kun feber. Det handler også om, hvorvidt barnet er frisk nok til at kunne følge hverdagen. Hvis barnet er pylret og pjevset om morgenen, bliver det sikkert ikke bedre i løbet af dagen.

Syge forældre skal også blive udenfor institutionen. Er man som forælder syg, men nødt til at være den, der afleverer, kan man ringe til Selmers, så kommer medarbejderne gerne ud og modtager/afleverer barnet ved hoveddøren.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Det forgangne år har personalet arbejdet videre ud fra og med den styrkede pædagogiske læreplan.

Personalet skal efter denne systematisk reflektere, dokumentere og evaluere løbende over de læringsmiljøer de skaber. Det gælder både aktiviteter i dagligdagen, i rutinesituationer, i det fysiske læringsmiljø og i årets mange temaer. Hvis nogen er nysgerrige på, hvordan der er blevet arbejdet med læreplanen, kan de læse den på vores hjemmeside.

Aktiviteter

Der blev ikke noget krybbespil i 2020, men vi satser på come back i år. Meget snart begynder forberedelserne og øvningen. Fodboldturneringen og mini-OL blev også aflyst, men der har været ture i skoven og i lokalmiljøet. Og der har være fastelavnsuge, 3 temauger i foråret med udgangspunkt i læreplanstema kultur, æstetik og fællesskab og påskeuge. Selmers 120års fødselsdag blev fejret med børnene, og de mange flotte planter og små kunstværker blev plantet og placeret sammen med børnene dagen efter. Der var sommertema to uger i sommerferien, bedsteforælderdag, bondegårdstur og 3 ugers høsttema med afsluttende høstfest og netop nu er der temauger i hele huset med udgangspunkt i læreplanstemaet social udvikling.

Økonomi, vedligeholdelse og anskaffelser

2021 har af flere grunde været et dyrt år. Afgang, pandemi, feriepengehensættelser, større indkøb og renoveringer.

Vi har modtaget beløb fra minimumsnormeringspuljen, og vi forventer at modtage Covid-19 godtgørelse, men vi forventer trods dette et underskud ved årets udgang.

Legepladsen har fået en del større reparationer i årets løb og en del af træværket er blevet udskiftet eller har fået træbeskyttelse. Der skal også indkøbes noget nyt inventar i huset, og der er en større udgift til renovering af legepladsens belægninger og underlag på vej.

Der er kommet markiser og solafskærmning op til de nye vinduer, vi fik sidste år.

Der er sorteret ud i legetøjet, og der er indkøbt nyt: Der er blandt andet anskaffet nyt legekøkken og køkkenting til børnehaven, ekstra mange magneter, skumklodser til vuggestuen, rasleinstrumenter og Barbiebestanden er suppleret op.

Bestyrelsen

Det seneste år har bestyrelsen også beskæftiget sig med konsekvenserne af Corona. Vi har arbejdet sammen med leder, souschef og personalerpræsentant om kommunikationen med forældrene i den anledning. Vi har også arbejdet med at synkronisere forventningerne mellem bestyrelse og ledelse om kommunikationsniveau og -frekvens. Det har bla. taget udgangspunkt i en opdatering af vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen for Selmers. Og vi har beskrevet en rolle- og ansvarfordelingsbeskrivelse.

Bestyrelsens opgave er at sikre husets linje, drift og renomme. Der er naturligvis et armslængdeprincip i arbejdet i bestyrelsen. Der er opgaver, der påhviler bestyrelsen og der er opgaver, der påhviler ledelsen. Og vi informerer naturligvis gensidigt hinanden, så vi går samme vej.

Rikke Saaek Lindhardt forlader nu bestyrelsen efter seks år. Stor tak for tid, kompetencer og engagement.

Vi skal derfor i år vælge mindst et nyt medlem af bestyrelsen, og vi skal vælge to suppleanter.

Som formand vil jeg gerne takke leder, souschef og personalerepræsentant for deres bidrag til bestyrelsens arbejde. Sidstnævnte er skiftet ud i løbet af funktionsåret.

Stor tak også til bestyrelsen i øvrigt. Der er ikke så få møder, som vi normalt hævder, og de er længere, end vi plejer at indrømme. Men Selmers drift og fremtid er afgørende for os.

Og stor tak til medarbejderne for jeres indsats. Det har ikke været et let år. Og stor tak til forældrene. Det har ikke været et let år.

Men børnene og Selmers Børnehus er indsatsen værd. For det er selvfølgelig børnene, der er det eneste virkeligt vigtige. Den med at ’det her hospital ville virkelig fungere, hvis der ikke var nogen patienter’ kan heller ikke overføres til Selmers.

Per Melhof, formand for bestyrelsen

Oktober 2021