Børn i udsatte positioner

Den styrkede pædagogiske læreplan for Selmers Børnehus

Ifølge dagtilbudsloven skal det i læreplanen fremgå, hvilke mål, metoder og aktiviteter der er opstillet for børn i udsatte positioner.

Børn i udsatte positioner er et bredt begreb. Det kan være et barn, der af en af nedenstående grunde har brug for opmærksomhed i enkelte dage, uger, perioder eller år.

Børn i udsatte positioner kan eksempelvis være: 1) børn der af den ene eller anden årsag ikke kan finde legerelationer/kammerater, 2) børn der kan have vanskeligt ved at regulere egne følelser, så dårligt tilpassede strategier overtager, 3) børn med akut krise i familien (sygdom, ulykke, dødsfald), 4) børn med vanskeligheder af forskellig karakter, der af den ene eller anden grund, har brug for f.eks. talepædagog, fysioterapeut, m.v., 5) børn med en diagnose, fysisk eller psykisk, 6) børn med sociale problemer i familien, samt 7) omsorgssvigtede børn (både fysisk og psykisk).

Et barn med særlige behov er blot et barn der har en forskellighed i forhold til andre børn (der jo også er forskellige).

 

Overordnet mål i forhold til temaet.

 • At hvis et barn der giver anledning til bekymring i forhold til dets udvikling, skal forældrene inddrages, når bekymringen opstår.
 • At afhjælpe barnets vanskeligheder og sikre så optimal udvikling af barnets kompetencer (socialitet, følsomhed, forståelse, færdigheder, viden), som det er muligt.
 • At barnet får hjælp af de voksne, til at knække koderne i de forskellige relationer de er en del af.
  At minimere vanskeligheder for barnet ved en tidlig indsats.
 • At inddrage den faglige ekspertise fra PPR, når vi bliver i tvivl om tiltag eller har behov for sparring.

 

Delmål

 • At barnet bliver og føler sig værdsat.
 • At barnet bliver hjulpet til at blive en del af børnegruppen og fællesskabet.
 • At barnet udvikler selvværd og selvtillid.
 • At barnet lærer egne muligheder at kende både psykisk og fysisk.
 • At barnet lærer at erstatte uhensigtsmæssige handlemønstre med nye.
 • At barnet lærer egne og andres grænser.
 • At barnet kan give udtryk for egne behov og følelser og vise empati.
 • At barnet kan give og modtage omsorg – tryghed.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

 • Refleksion i medarbejdergruppen på planlægnings- stue- og personalemøder om barnets behov, udvikling og tiltag for at støtte barnet.
 • Afholdelse af opfølgningsmøder med forældre og øvrige fagpersoner, hvis disse er inddraget, i forhold til barnets udvikling.

 

Hvilke aktiviteter kan der arbejdes med for at nå målet?

 • Den voksne skal være tydelig i sin kommunikation.
 • At den voksne skal være anerkendende i sin tilgang til barnet.
 • At gøre hverdagen så overskuelig og struktureret som muligt for barnet.
 • At den voksne er tæt på barnet, så det blive guidet og hjulpet, når der opstår svære situationer
 • At lave voksenstyrede aktiviteter, der giver mulighed for, at guide barnet til at indgå i fællesskabet.
 • At børnene bliver behandlet forskelligt, for at blive behandlet ens.
 • At ledelse og medarbejdere samarbejder om det enkelte barns udvikling.
 • At der gøres iagttagelse og refleksioner i medarbejdergruppen.
 • At der samarbejdes tæt sammen med forældrene og at der er løbende dialog om barnets udvikling.
 • At der samarbejdes med eksterne fagpersoner, og vi tilkalder den ekspertise vi vurderer er nødvendigt såsom talepædagog, fys., sundhedsplejerske, PPR, søger støttebevilling.
 • At de voksne løbende planlægger, reflekterer over og evaluerer tiltag, der er målrettet barnets behov.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere undervejs?

 • Iagttagelser og beskrivelser/statusrapport.
 • Forældresamtaler.
 • Der udarbejdes SOS skema og en handleplan for det enkelte barn og der evalueres i forhold til barnets udvikling og hvordan det generelt har det. Eventuelt laves der et tegn på læringskema.