Fysisk børnemiljø

Det fysiske børnemiljø indenfor og udenfor i Selmers Børnehus

Læner sig op ad den styrkede pædagogiske læreplan for Selmers Børnehus.

Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Det handler blandt andet om mulighed for bevægelse og fordybelse, ergonomi, pladsforhold, hygiejne, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold, der tilgodeser barnet/børnene.

 

Overordnet mål

 • Husets indretning skal give mulighed for forskellige typer aktiviteter og leg, der kan medvirke til den sociale, sproglige, motoriske og individuelle/personlige og kreative udvikling.
 • Kælderens rytmikrum og værksted anvendes til fysisk udfoldelse og kreative aktiviteter.
 • Legetøj, spil, puslespil og kreative materialer, som papir, saks, farver, lim og godkendt genbrugsmateriale skal være tilgængeligt, dog ikke i vuggestuen, hvor materialet er fremme efter behov.
 • Der skal være et godt indeklima.
 • Der skal være en god hygiejne/håndhygiejne.
 • Der skal være orden/ryddeligt.
 • Der skal være fokus på at begrænse støj.
 • Der indrettes legezoner til forskellig type lege.

 

Delmål

 • At der altid skal være fokus på husets indretning, ved at afprøve nye ideer til forbedringer/ændringer, så vi sikrer os, at pladsen udnyttes bedst muligt i forhold til børnenes behov.
 • At kælderens rytmikrum og værksted anvendes til at styrke den motoriske og kreative udvikling.
 • At det fremgår tydeligt, hvor legetøj, spil, og kreative materialer kan findes.
 • At børnene let kan finde de ting der skal bruges, at der skal være orden og ryddeligt på stuen, på stuens hylder/reoler, garderobe og badeværelser.
 • At møbler og indretning tilstræbes at være så optimale som muligt i forhold til ergonomien.
 • At der altid arbejdes med at have et lavt støjniveau, der luftes ud en til flere gange dagligt, rumtemperaturen holdes på 20 grader, der er rent og belysningen tilpasses behovet.
 • At der indkøbes og indrettes med materialer der skaber mindst muligt støj.
 • At vi løbende reflekterer og er i dialog om, hvad vi kan gøre i den daglige praksis ift. støj

 

Hvordan vil vi kunne konstatere at vi er på rette vej?

 • At forældre og andre brugere af huset giver udtryk for, at der pænt, hyggeligt og ryddeligt.
 • Nye ideer til forbedringer/ændringer afprøves.
 • Kælderen anvendes dagligt i vinterhalvåret til kreativ og motorisk udfoldelse, samt jævnligt i sommerhalvåret.
 • Børn og voksne kan nemt finde de ting de skal bruge og oprydningen er ikke vanskelig.
 • Børn og voksne kan se hvor en given type leg kan foregå.
 • Der indkøbes møbler og andet inventar med omtanke for ergonomien og de fysiske rammer.
 • Støjniveauet er lavt (det siges bl.a. ofte af forældre der er på rundvisning), temperaturen i rummet er behagelig, belysningen er behagelig og der er rent.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

 • Der rykkes rundt på inventar m.v. om nødvendigt.
 • Aktiviteter i kælderen planlægges.
 • Der tales meget med børnene om støj og dens påvirkning på os, de voksne er rollemodeller.
 • Der indkøbes inventar f.eks. kurve i ikke støjende materiale, støjdæmpende underlag til borde og der anvendes kludetæpper for at minimere støjen.
 • Ved indkøb af nyt legetøj er der stor bevidsthed i medarbejdergruppen om, og hvilken støj legetøjets materiale frembringer.
 • Der luftes ud som minimum den ene gang om dagen, hvor børnene er kommet ud på legepladsen.
 • Der foretages en årlig hovedrengøring.
 • Der arbejdes efter en plan, så der foregår en kontinuerlig rengøring i husets grupperum.
 • Børnene lærer at rydde op, og de voksne er gode rollemodeller.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere?

 • Tiltag i forhold til en fysisk ændring kan ses.
 • Aktiviteter fra de forskellige rum beskrives i stuernes dokumentationsbog
 • På stuemøder og personalemøde drøftes om vi er på rette vej.
 • Tegn på læringsskemaet

 

Det fysiske børnemiljø udenfor i Selmers Børnehus

 • Det fysiske børnemiljø udenfor handler blandt andet om muligheden for bevægelse, fordybelse, ergonomi og sikkerhedsmæssige forhold, der tilgodeser børnene.
 • Legepladsen i Selmers Børnehus er indrettet så alle børn uansat alder, kan indtage dens udfordringer efter kunnen og behov.

 

Overordnet mål

 • På legepladsen skal der være forskellige ”rum/haver” til leg.
 • Vi har bærområder.
 • På legepladsen skal der være natur, hvor smådyr lever og børnene har mulighed for at studere dem.
 • På legepladsen skal der være steder, hvor der er mulighed for ro og fordybelse.
 • Legepladsen skal være indrettet, så det er muligt at styrke den motoriske udvikling efter alder.
 • Der skal være naturmaterialer, forskellige køretøjer og udendørs legetøj til børn i alderen 1 til 6 år.
 • Der skal ryddes op på legepladsen hver dag.
 • Sikkerheden på legepladsen tjekkes 4 gange årligt af fagfolk udefra.

 

Delmål

 • At børnene udnytter de forskellige ”rum/haver” til leg.
 • At børnene udnytter naturen og muligheden for at studere naturfænomener, så som smådyr og årstidens forandringer.
 • At børnene udnytter de områder der giver mulighed for ro og fordybelse.
 • At børnene opsøger og udnytter legepladsens muligheder for motorisk udfoldelse, der styrker deres motoriske udvikling.
 • At børnene har tilgang til leg med legetøj og materialer til udendørsbrug, rafter, træstammer i forskellig størrelse, samt forskellige køretøjer.
 • At børnene ved, hvor legetøj og materialer kan findes.
 • At der er sikkerhedstjek 4 gange årligt, foretaget af uddannet fagfolk udefra.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere at vi er på rette vej?

 • At børnene leger i de forskellige ”rum/haver”.
 • At børnene er nysgerrige og aktive, finder smådyr og beder om forstørrelsesglas, fagbøger og voksendeltagelse til at artsbestemme.
 • At børnene selv søger hen til de steder, hvor der mulighed for ro og fordybelse, når de har behov for det.
 • At børnene er aktive i deres motoriske udfoldelse og udnytter de muligheder der er på legepladsen.
 • At børnene gør brug af det legetøj og de materialer der er til deres rådighed.
 • At der er ryddet op på legepladsen hver dag, inden institutionen lukkes.
 • At børnene kan selv finde og hente det legetøj og de naturmaterialer de har brug for.
 • At der udføres legepladstjek dagligt.

 

Hvilke aktiviteter skal igangsættes for at nå målet?

 • Legepladsen vedligeholdes.
 • At vi har et temaskab på legepladsen om foråret og sommeren.
 • Der skal være en anlægs- og vedligeholdelsesplan for legepladsen.
 • De voksne er indlevende, nærværende og igangsættende.

 

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi undervejs?

 • Billeder fra hverdagen anvendes til dokumentation.
 • Skriftlig dokumentation i stuernes dokumentationsbog.
 • Der er lavet en anlægs- og vedligeholdelsesplan

Der evalueres ud fra daglige iagttagelser på stue og personalemøder og der udarbejdes tegn på læringsskema.