Psykisk børnemiljø

Det psykiske børnemiljø i Selmers Børnehus

Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne.

I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, venskaber, omsorg, tryghed, og tillid, til en positiv hverdag og trivsel hos det enkelte barn.

 

Overordnet mål

At barnet skal have mulighed for, at være en del af et børnefællesskab.

At barnet skal støttes til at udvikle de sociale kompetencer, så det er i stand til at indgå i legerelationer.

At barnet støttes til at kunne håndtere en konflikt.

At barnet oplever en tryg dag med omsorg.

 

Delmål

At barnet oplever nærværende voksne, der giver det omsorg og som det kan have tillid til.

At barnet føler sig respekteret og værdsat.

At barnets selvværd og selvtillid styrkes.

At barnet støttes til at blive selvhjulpent.

At barnet opfordres til at løse konflikter, så vidt som det er muligt.

At børnene lærer at hjælpe og trøste hinanden.

At medarbejdere og forældre er rollemodeller med en god omgangstone.

 

Hvordan vil vi kunne konstatere, at vi er på rette vej?

Barnet/børnegruppen er glade og trives, kan indgå i legerelationer og sociale fællesskaber, samt udvise omsorg og hjælpsomhed.

Vi kan se, at barnet kan løse en konflikt eller forsøger at løse en konflikt.

Vi oplever, at der er en god omgangstone i huset, blandt børnene og børn og voksne imellem.

Vi ser at børnene uden opfordring hjælper hinanden.

 

Hvilke aktiviteter skal sættes i gang for at nå målet?

Vi siger god morgen og farvel så barnet føler sig set.

Der arbejdes med aktiviteter der udvikler den sociale kompetence.

Barnet selvværd og selvtillid styrkes.

Barnet hjælpes til at blive selvhjulpent.

Der arbejdes kontinuerligt med kufferten ” Fri for mobberi”.

 

Hvordan vil vi dokumentere og evaluere undervejs?

Der dokumenteres ved iagttagelser, der drøftes på personalemøder.

Billeddokumentation med fokus på det psykiske børnemiljø.

Der evalueres på målene ved at udarbejde praksisfortællinger.