Ørbæksvej 32, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45860632 
 
  Bestyrelsen
 

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf sognepræsten med kirkebogsføring- og begravelsesmyndighed i Hørsholm Sogn ifølge vores fundats er formand for bestyrelsen.

Der afholdes ordinært ny- eller genvalg til forældrevalgte bestyrelses- og suppleantposter på et årligt forældremøde.

4 af bestyrelsensmedlemmer samt 2 suppleanter, vælges af og blandt forældrene. Det selvsupplerende medlem vælger bestyrelsen.

De 2 suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem, på grund af sygdom eller bortrejse, får længerevarende frafald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleant for den resterende del af den pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Bestyrelsespost Navn
Formand Per Melhof
Næstformand, selvsupplerende medlem Bente Holm Gottlieb
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Christian Rohde
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Rikke Lindhardt
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Thomas P. Blohm
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Louise Broch Lange
Leder Carina Stausholm Jensen
Souschef Berit Frederiksen

 

 

Bestyrelsesformandens beretning, aflagt på forældremødet d. 3. oktober 2019

Det er nu ti år siden Selmers Børnehus blev en privat institution. Det kan jeg som bestyrelsesformand roligt skamrose, for beslutningen og det store arbejdet med at skifte fra institution med driftsoverenskomst til privat institution ligger før min tid som formand. Det fornuftige i skiftet var først og fremmest, at mængden af regler, aftaler, forhandlinger og begrænsninger blev færre. Vi kan som privat institution i vidt omfang selv prioritere økonomisk og pædagogisk. Vi er selvfølgelig stadig underlagt en lang række love og regler; bl.a. den nye lov om dagtilbud. Men vi kan fastholde det, der hele vejen igennem har været bestyrelsens prioritet: at være en daginstitution, der prioriterer erfarent og uddannet personale og fornuftige fysiske rammer højt af hensyn til børnenes trivsel. Og da vi bor godt og solidt og til stadighed har haft en fornuftig, men ikke overdådig vedligeholdelsesstandard, så er det hidtil lykkedes at slutte regnskabsårene af med et fornuftigt resultat, der igen gjorde, at vi efterfølgende kunne vedligeholde bygninger og udskifte inventar på legeplads mv. i fornødent omfang.

Sådan fungerer det stadig. Vi har et godt og meget erfarent personale, som børn og forældre og bestyrelse er trygge ved. Vi har også en god og erfaren leder. Uden leder og personale ville livet som bestyrelse være et ganske andet! Vi har også i omverden et godt rygte, hvilket ventelisten tydeligt afspejler.

Siden 2018 har bestyrelsen og ikke mindst personalet haft fokus på implementering af den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan med indførelse af evalueringskultur etc. Vi har undervejs glædeligt kunnet konstatere, at Selmers er godt fremme i feltet på området. Vi havde sidste år også en del – desværre også økonomisk tunge – aktiviteter i forlængelse af den nye GDPR-lovgivning, men også på det område er vi kommet godt på plads. Men siden forældremøde og bestyrelsens beretning på samme tid sidste år og frem til nu har et tilbagevendende, tungt punkt på bestyrelsesmøder – og for personalet i hverdagen – været økonomien: Vi fik i 2019 besparelser på det kommunale tilskud på 2,5%, og vi regner efter de foreløbige udmeldinger med besparelser på næppe under 3% næste år. Samtidig betyder overenskomstresultatet i 2018 øgede lønudgifter frem til og med 2020. Oven i dette kommer, at vores administrationsomkostninger, som vi køber hos LDD, hidtil været momsfritaget. Dette er ændret fra 1. januar 2019, hvorfor vores udgifter til administration er steget med 25%.

Personalet har derfor i 2019 gennemført en række spare øvelser. Der er sparet på medarbejdernes og institutionens kursuskonto, vi har ikke haft udgifter til pladser til studerende, anskaffelse af legepladsredskab til vuggestuen er udskudt, der er (som altid) tilstræbt maksimal udnyttelse af antal pladser og så der ellers en dagligt ekstraordinært stram styring af udgifter. Stor ros til personalet for denne indsats. Spare øvelserne betyder, at de øgede udgifter og det lavere kommunale driftstilskud ikke kommer negativt ud på bundlinjen i det omfang, vi havde frygtet. Men det er selvfølgelig ikke på lang sigt hverken muligt eller holdbart at spare sig vej frem. Vi prioriterer personale, og vi står foran ikke ubetydelige omkostninger på vedligehold; bl.a. skal vi i 2020 udskifte vinduer overalt i huset. Derfor må vi fra 2020 forhøje forældrebetalingen. En vuggestueplads stiger med 262 kr./mdl. og en børnehaveplads med 141 kr.-/mdl. Det er en procentuelt stor stigning, men forældrebetalingen har været uændret i 4 år, og er kun ganske let justeret de seneste ni år, så vi ligger stadig indenfor skiven i sammenligning med øvrige institutioner i området.

Selmers har i år ikke haft markante nyanskaffelser og reparationer (kun mange små og helt nødvendige). Der er vedligeholdelsesarbejder, så der er varme i rørene og varmt vand i hanerne, ny tørretumbler, klapvogn, krybbe etc. Tæpper er udskiftet, ventilationssystem ordnet, helt nødvendig vedligeholdelse på legeplads.

Med til at holde omkostningerne nede og stoltheden oppe er haveaftnerne, hvor vi har god brug for, at der er mange forældre, der melder sig med værktøj og arbejdskraft. Det er en ikke ubetydelig besparelse i

årsregnskabet, at vi ikke har dette havearbejde som ekstern udgift. Haveaftenen er også en social gevinst og børn kan være meget stolte af at vide og fortælle, at det er min mor, der har …

Bestyrelsen skal hvert andet år give forældrene mulighed for at tage stilling til, om der ønskes indførelse af madordning for børnene. I november i år får alle forældre derfor igen brev fra bestyrelsen, hvor vi beder om en tilkendegivelse. Argumenterne for og imod er uændrede. Primært fordi en madordning vil betyde væsentlig omprioritering af husets resurser fra det pædagogisk til andet, anbefaler bestyrelsen også denne gang, at en madordning ikke indføres.

Selmers har en bestyrelse på seks personer: Fire forældrerepræsentanter, et enkelt bestyrelsesmedlem, der ikke er på valg, men er valgt af bestyrelsen (selvsupplerende) og så præsten fra Hørsholm Kirke, som iflg. vedtægterne heller ikke er på valg, men til gengæld får privilegiet at skulle bestride posten som formand. I år forlader et enkelt bestyrelsesmedlem bestyrelsen pga. barns afgang fra institutionen, og yderligere to medlemmer (forældrerepræsentanter) er på valg. Som formand vil jeg gerne rette en tak til bestyrelse for altid godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen vil gerne takke alle forældre for stor opbakning og velvilje gennem året. Mange har bidraget med stort og småt. Tak for det! Fra bestyrelsen skal der også lyde en stor tak til både leder og medarbejdere for en aldrig svigtende indsats for det vigtigste: børnene.

Per Melhof, sognepræst og formand for bestyrelsen

3/10 2019

 

 

Formandsberetning, aflagt på forældremøde 4. oktober 2018 i Selmers Børnehus

 

Hovedanliggendet for Selmers Børnehus’ bestyrelse er naturligvis, at Selmers Børnehus kan koncentrere sig om det, der er kerneopgaven: at være en pædagogisk kvalificeret ramme om en tryg og god hverdag for børnene, hvor de kan lege, lære og udvikle sig, og hvor forældrene er trygge ved at betro deres børn, og samtidig at være en god arbejdsplads for personalet. Og det er en opgave, som kan løses! Som fri daginstitution har vi mulighed for at prioritere tid og penge på en sådan måde, at rammerne blive de bedst mulige. Vi har ingen rapportering for rapporteringens skyld, et minimum af ’red tape’ og old public management.

 

Mulighedsbetingelserne for at løse opgaven er selvfølgelig

1) at bestyrelse og personale løser opgaven i forhold til både forældrenes og tilsynsmyndighedernes tilfredshed

2) at vi har velungerende og vedligeholdte rammer at virke i og

3) at økonomien forvaltes omhyggeligt

 

I august 2018 har vi haft pædagogisk tilsyn, og den tilsynsrapport, som kom fra kommunen, kan personalet være stolte af. Vi har velfungerende og pædagogisk veltilrettelagte aktiviteter og rutiner, og vi har gode vilkår både inde og ude. Institutionen er i øjenhøjde med børnene. De fysiske rammer er fint vedligeholdte, og vi har en solid økonomi.

 

De øvrige parametre, som vi hele tiden kan måle funktionsdueligheden på, er

1) Personalets stabilitet. Siden sidst har vi kunnet fejre tre markante jubilæer: Susser har haft 25 års jubilæum, Berit har haft (mere end) 20 års jubilæum, og Mia 10 års jubilæum.

2) Ventelisten er til stadighed og på én gang både glædeligt og skræmmende lang. Det er glædeligt, at så mange gerne vil have deres børn i Selmers, og det er ærgerligt, at så mange står forgæves på listen.

 

I 2017-18 har vi haft et par større udfordrende opgaver. Den ene var reparation af utæthed i kloaksystemet. Arbejdet er tilendebragt og var ikke meget værre, end vi havde frygtet. Den anden udfordring har vi delt med mange andre offentlige og private aktører: Forvaltningsmæssige konsekvenser af implementeringen af GDPR i maj. Det har taget tid, og det har kostet penge, men vi skulle nu være aldeles lovlydige.

 

De fleste af bestyrelsens medlemmer har været på bestyrelseskurser i regi af LDD. Vi har en bestyrelse på seks personer: Fire forældrerepræsentanter, et enkelt bestyrelesemedlem, der ikke er på valg, men er valgt af bestyrelsen (selvsupplerende) og så præsten fra Hørsholm Kirke, som iflg. vedtægterne heller ikke er på valg, men til gengæld får privilegiet at skulle bestride posten som formand.

 

Selmers har i år haft to markante nyanskaffelser (og mange små). Det er nye gynger på legepladsen, og så er det elcykler, der giver en lidt større aktionsradius på udebane.

 

Bestyrelsen vil gerne takke alle forældre for stor opbakning og velvilje ved arbejdsdage, havedage etc. Mange har bidraget med stort og småt. Tak for det! Fra bestyrelsen skal der også en stor tak til leder og medarbejdere for en aldrig svigtende indsats for det vigtigste: børnene.

Og som formand vil jeg gerne rette en helt særlig tak til bestyrelse for altid godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde.

 

Per Melhof, sognepræst og formand for bestyrelsen

4/10 2018


Sidst opdateret 15. oktober 2019