Ørbæksvej 32, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45860632 
 
  Bestyrelsen
 

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf sognepræsten med kirkebogsføring- og begravelsesmyndighed i Hørsholm Sogn ifølge vores fundats er formand for bestyrelsen.

Der afholdes ordinært ny- eller genvalg til forældrevalgte bestyrelses- og suppleantposter på et årligt forældremøde.

4 af bestyrelsensmedlemmer samt 2 suppleanter, vælges af og blandt forældrene. Det selvsupplerende medlem vælger bestyrelsen.

De 2 suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem, på grund af sygdom eller bortrejse, får længerevarende frafald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleant for den resterende del af den pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Bestyrelsespost Navn
Formand Per Melhof
Næstformand, selvsupplerende medlem Bente Holm Gottlieb
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Christian Rohde
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Rikke Lindhardt
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Thomas Bundgaard
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Louise Broch Lange
Leder Carina Stausholm Jensen
Souschef Berit Frederiksen

 

 

Beretning Selmers Børnehus 2017

Fremlagt på forældremøde tirsdag, den 3. oktober 2017

Enhver, der arbejder med spin eller med reklametekster, ved det: ’Fire Your Best Gun First’. Man skal aldrig putte med det vigtigste og væsentligste. Det gælder også denne beretning! Den største begivenhed i det forgange år er naturligvis, at Selmers Børnehus’ fik ny leder!

Med virkning fra 1. juni havde bestyrelsen enstemmigt valgt og ansat en ny leder, Carina Stausholm, der er kommet godt i gang. Hun har både uddannelsen og erfaringen til at fastholde og videreføre det bedste i Selmers Børnehus, og til at præge og udvikle det med sin viden og visioner i samarbejde med både bestyrelse, personale, børn og forældre.

Og vi fik lejlighed til en god og passende afsked med Benthe, der gik på pension. Ved en afskedsreception på hendes sidste dag fik vi mulighed for at sige hende en varm tak for indsatsen; sammen med mange børn, forældre og samarbejdspartnere.

I forbindelse med ansættelsesforløbet diskuterede vi i bestyrelsen betydningen af den ånd, der præger Selmers Børnehus. Selmers er en levende daginstitution, hvor kerneopgaven er hverdagen og de mange daglige gøremål ude og inde, hvor børnene oplever en god, tryg og udviklende hverdag i selskab med voksne, der kan og vil det bedste for de børn, de er betroet. Vi er helt afhængige af og har heldigvis hele vejen rundt et stabilt, kompetent og omsorgsfuldt personale, der har et godt og nært kendskab til både børnene og deres voksne.

Vores smertensbarn er ventelisten. Den er stadig uhyggelig lang. At ventelisten er så lang er selvfølgelig med til at fortælle, at bestyrelsen har fat i den lange ende, når vi prioriterer pædagogik og personale højt. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at så mange søger en institution som vores uden måske at finde den.

Siden sidste år har der været foretaget en del vedligeholdelse og istandsættelse. Vi har – med ganske betydelige omkostninger og uden nævneværdig kulance fra vores forsikringsselskab – fået udbedret fugt- og svampeproblemet i kælderen. Og kælderen er nu i rigtig god og anvendelig stand … altså bortset fra, at der er en ny utæthed, som vi gennem tv-undersøgelse af kloakken vil få en handleplan for løsning af. Men når det er sagt, så er Selmers Børnehus i øvrigt i fornuftig stand både indvendigt og udvendigt.

Vi tilstræber at være på forkant med vedligeholdelse og istandsættelse.

I år er der så i øvrigt kommet lyddæmpende billeder i børnehaven, nye legehuse på legepladsen, nye trækasser til legetøjet på legepladsen, en stor (og ikke udtalt farlig) alfabet-slange på gulvet i gymnastik salen og den ene børnehavestue og det ene vuggestuerum er blevet indrettet, så der kan leges motorikleg, med bl.a. madrasser og motorikhynder. Og igen i år har mange forældre hjulpet godt til ved havedagene. En stor tak for hjælpen!

Bestyrelsen skal hvert andet år give forældrene mulighed for at tage stilling til, om der ønskes indførelse af madordning for børnene. Derfor fik alle forældre i december 2016 brev fra bestyrelsen, hvor vi bad om en tilkendegivelse. Argumenterne for og imod er uændrede. Primært fordi en madordning vil betyde væsentlig omprioritering af husets resurser fra det pædagogisk til andet, anbefalede bestyrelsen også denne gang, at en madordning ikke indføres. Og der var heldigvis bred opbakning i forældregruppen.

Bestyrelsen vil gerne igen takke personalet for kærlig og kompetent indsats. Og takke forældrene for godt samarbejde.

På bestyrelsens vegne

Per Melhof, formand for bestyrelsen

 

Beretning 2016 – Selmers Børnehus

 

Fremlagt på forældremøde torsdag, den 6. oktober 2016

Det er ikke altid rigtigt, at intet nyt er godt nyt, men i vores sammenhæng passer det nu godt: Der er ikke meget nyt at berette for det seneste år! Men det er så til gengæld vigtigt at understrege, at det ikke afspejler en hverdag, hvor der ikke sker noget; tværtimod. Selmers Børnehus er en levende daginstitution, hvor hverdagen og de mange daglige gøremål ude og inde altid er i fokus, så børnene i Selmers Børnehus oplever en god, tryg og udviklende hverdag i selskab med voksne, der kan og vil det bedste for de børn, de er betroet. Selmers børnehus har en usædvanligt dygtig leder og hele vejen rundt et stabilt, kompetent og omsorgsfuldt personale.

Der er heller intet nyt om ventelisten. Den er stadig uhyggelig lang. De mange fremvisninger af huset for forældre, der søger plads til deres børn, afspejler et udtalt ønske om at få en plads i en velnormeret og velfungerende institution. At ventelisten er lang er derfor med til at fortælle, at vi gør ret i at prioritere pædagogik og personale højt. Vi har en god bemanding og en – set i forhold til tendensen i mange offentlige institutioner – høj vægtning af uddannet personale.

Og der er desværre heller ikke endeligt nyt i sagen om kælderen, som bestyrelsen har brugt rigtig mange timer på forhandlinger om, og som vi endnu ikke har mulighed for at igangsætte en løsning af: I forbindelse med udbedring af vandskade i 2010 blev gulvet i et rum i kælderen udskiftet. Ved en bygge- og indeklimaundersøgelse i sommeren 2015 blev det konstateret, at der var svamp under panelerne i den del af kældergulvet, der blev nylagt efter vandskaden. Såfremt gulvet ikke omlægges, vil den skimmelsvamp, som er konstateret under panelerne, sprede sig. Denne skimmelsvamp slipper ikke ud i kælderen, den forbliver under panelerne/gulvet, men gulvet skal naturligvis skiftes og skimmelsvampen oprenses. Vi har desværre været igennem et langtrukket forløb med forsikringsselskabet, der ikke vil anerkende sit ansvar for den fejlagtige udbedring i 2011. Sagen er nu i Forsikringsankenævnet, hvor vi afventer afgørelse om evt. sagsbehandling. Forløbet med forsikringsselskabet har haft opsættende virkning på igangsættelse af udbedring, men bestyrelsen vil naturligvis igangsætte arbejdet så hurtigt som muligt. Der ligger planer for arbejdet, og vi vil indhente tilbud i efteråret. Vi håber, at arbejdet vil være afsluttet i løbet af sommeren 2017. Vi vil snarest få foretaget endnu en luftprøve i kælderen, så vi er helt sikre på, at det stadig er uproblematisk at anvende kælderen.

Heldigvis er Selmers Børnehus i øvrigt i fornuftig stand både indvendigt og udvendigt. Alle større arbejder er fortaget i de foregående år, så den vedligeholdelse, der er foretaget i 2016, efter den plan, bestyrelsen har lagt, har været mindre opgaver; herunder franske døre i vuggestuen, lakering af skabslåger, nyt køleskab, ny ovn, nye pc’er, ny havedør og en rist at skrubbe sko på! Og så har mange forældre i øvrigt hjulpet godt til ved havedagene i maj og september måned. En stor tak for hjælpen!

Og så er det heller ikke nyt, at bestyrelsen hvert andet år skal give forældrene mulighed for at tage stilling til, om der ønskes indførelse af madordning for børnene. Derfor vil alle forældre i december modtage brev fra bestyrelsen, hvor vi igen vil bede om en tilkendegivelse. Argumenterne for og imod er uændrede. Vi må ikke selv producere/fremstille mad i huset. Maden skal derfor købes færdigfremstillet hos en ekstern leverandør, så der vil ikke være nogen pædagogisk gevinst ved en madordning, idet maden alene skal serveres. Modtageforholdene for mad lever ikke op til myndighedernes krav. En madordning vil betyde, at vi enten skal bruge penge på at bygge om/ud eller inddrage plads i de nuværende faciliteter. Det vil givetvis kræve en stor investering, hvor ressourcer skal flyttes fra andre områder af husets drift. Og det ønsker vi ikke. En madordning vil betyde mindre frihed for personalet i forhold til planlægning af dagens arrangementer med børnene. Og så vil en madordning i Selmers blive dyr. Et kvalificeret estimat siger ikke under 800 kr. pr. barn pr. måned.

Bestyrelsen tilstræber fortsat en fornuftig økonomisk politik, hvor det pædagogiske prioriteres højt. På grund af besparelser på tilskud i 2015 og 2016 har vi fra januar 2016 forhøjet forældrebetalingen med 100 kr. om måneden. Forældrebetalingen er dog stadig på et fornuftigt niveau sammenlignet med tilsvarende institutioner. Det kan vi kun, fordi vi har forholdsvis lave omkostninger på bygninger og vedligeholdelse. Der er igen for 2017 udsigt til besparelser på de kommunale tilskud. Det kan betyde en stigning i forældrebetalingen. Bestyrelsen vil meget nødigt røre ved bemandingen, men det kan besparelser på de kommunale tilskud naturligvis på et tidspunkt tvinge os til. Antallet af lukkedage har også i 2016 uændret været v10 dage: 21-23/3, 6/5 (Kristi himmelfart), 5/6, 30/10 og 27-30/12.

Bestyrelsen vil gerne takke institutionens leder for det arbejde, hun udfører til bestyrelsens fulde tilfredshed. Bestyrelsen vil også takke institutionens medarbejdere for godt og engageret arbejde. Det er heller ikke nyt. Men vi mener det!

Det eneste virkeligt nye er måske, at vi nu kan se frem til, at der bliver tidsbegrænset parkering (30 min.) ud fro Selmers Børnehus kl. 7-9 og 15-17. Husk p-skive, når det træder i kraft!

På bestyrelsens vegne

Per Melhof, formand for bestyrelsen


Sidst opdateret 4. oktober 2017