Ørbæksvej 32, 2970 Hørsholm, Tlf.: 45860632 
 
  Bestyrelsen
 

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf sognepræsten med kirkebogsføring- og begravelsesmyndighed i Hørsholm Sogn ifølge vores fundats er formand for bestyrelsen.

Der afholdes ordinært ny- eller genvalg til forældrevalgte bestyrelses- og suppleantposter på et årligt forældremøde.

4 af bestyrelsensmedlemmer samt 2 suppleanter, vælges af og blandt forældrene. Det selvsupplerende medlem vælger bestyrelsen.

De 2 suppleanter kan indtræde i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem, på grund af sygdom eller bortrejse, får længerevarende frafald eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde indtræder suppleant for den resterende del af den pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Bestyrelsespost Navn
Formand Per Melhof
Næstformand, selvsupplerende medlem Bente Holm Gottlieb
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Christian Rohde
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Rikke Lindhardt
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Thomas Bundgaard
Forældrevalgt bestyrelsesmedlem Louise Broch Lange
Leder Carina Stausholm Jensen
Souschef Berit Frederiksen

 

 

 

 

Formandsberetning, aflagt på forældremøde 4. oktober 2018 i Selmers Børnehus

 

Hovedanliggendet for Selmers Børnehus’ bestyrelse er naturligvis, at Selmers Børnehus kan koncentrere sig om det, der er kerneopgaven: at være en pædagogisk kvalificeret ramme om en tryg og god hverdag for børnene, hvor de kan lege, lære og udvikle sig, og hvor forældrene er trygge ved at betro deres børn, og samtidig at være en god arbejdsplads for personalet. Og det er en opgave, som kan løses! Som fri daginstitution har vi mulighed for at prioritere tid og penge på en sådan måde, at rammerne blive de bedst mulige. Vi har ingen rapportering for rapporteringens skyld, et minimum af ’red tape’ og old public management.

 

Mulighedsbetingelserne for at løse opgaven er selvfølgelig

1) at bestyrelse og personale løser opgaven i forhold til både forældrenes og tilsynsmyndighedernes tilfredshed

2) at vi har velungerende og vedligeholdte rammer at virke i og

3) at økonomien forvaltes omhyggeligt

 

I august 2018 har vi haft pædagogisk tilsyn, og den tilsynsrapport, som kom fra kommunen, kan personalet være stolte af. Vi har velfungerende og pædagogisk veltilrettelagte aktiviteter og rutiner, og vi har gode vilkår både inde og ude. Institutionen er i øjenhøjde med børnene. De fysiske rammer er fint vedligeholdte, og vi har en solid økonomi.

 

De øvrige parametre, som vi hele tiden kan måle funktionsdueligheden på, er

1) Personalets stabilitet. Siden sidst har vi kunnet fejre tre markante jubilæer: Susser har haft 25 års jubilæum, Berit har haft (mere end) 20 års jubilæum, og Mia 10 års jubilæum.

2) Ventelisten er til stadighed og på én gang både glædeligt og skræmmende lang. Det er glædeligt, at så mange gerne vil have deres børn i Selmers, og det er ærgerligt, at så mange står forgæves på listen.

 

I 2017-18 har vi haft et par større udfordrende opgaver. Den ene var reparation af utæthed i kloaksystemet. Arbejdet er tilendebragt og var ikke meget værre, end vi havde frygtet. Den anden udfordring har vi delt med mange andre offentlige og private aktører: Forvaltningsmæssige konsekvenser af implementeringen af GDPR i maj. Det har taget tid, og det har kostet penge, men vi skulle nu være aldeles lovlydige.

 

De fleste af bestyrelsens medlemmer har været på bestyrelseskurser i regi af LDD. Vi har en bestyrelse på seks personer: Fire forældrerepræsentanter, et enkelt bestyrelesemedlem, der ikke er på valg, men er valgt af bestyrelsen (selvsupplerende) og så præsten fra Hørsholm Kirke, som iflg. vedtægterne heller ikke er på valg, men til gengæld får privilegiet at skulle bestride posten som formand.

 

Selmers har i år haft to markante nyanskaffelser (og mange små). Det er nye gynger på legepladsen, og så er det elcykler, der giver en lidt større aktionsradius på udebane.

 

Bestyrelsen vil gerne takke alle forældre for stor opbakning og velvilje ved arbejdsdage, havedage etc. Mange har bidraget med stort og småt. Tak for det! Fra bestyrelsen skal der også en stor tak til leder og medarbejdere for en aldrig svigtende indsats for det vigtigste: børnene.

Og som formand vil jeg gerne rette en helt særlig tak til bestyrelse for altid godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde.

 

Per Melhof, sognepræst og formand for bestyrelsen

4/10 2018


Sidst opdateret 5. oktober 2018